Przejdź do treści
Menu

baner

plenfrdeitrues
A+ A A-
INFORMACJE I OGŁOSZENIA URZĘDU MIEJSKIEGO

INFORMACJE I OGŁOSZENIA URZĘDU MIEJSKIEGO (19)

XXXIV sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim

Na podstawie § 46 ust. 2 statutu miasta Nowe Miasto Lubawskie podaje się do publicznej wiadomości, że XXXIV sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim odbędzie się w dniu 26 września 2017 r. o godz. 15:00 w sali Nr 27 Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim.

 

Poniżej porządek obrad.


Porządek obrad XXXIV sesji Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim w dniu 26 września 2017 r. o godz. 15:00.

1. Otwarcie sesji - stwierdzenie quorum.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu  z  XXXIII sesji Rady Miejskiej.
5. Informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na lata 2017-2035.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2017 rok.    
9. Przyjęcie projektu obwieszczenia Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie.
10. Odpowiedzi na zapytania radnych.
11. Zakończenie sesji.

 

Protokół z XXXIII sesji Rady Miejskiej jest wyłożony do wglądu w pok. Nr 36 Urzędu Miejskiego.

 

Przewodniczący Rady
Marcin Deja

Czytaj dalej...

Wspólne posiedzenie komisji Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim

Na podstawie § 23 pkt 2 i 97 pkt 2 statutu miasta Nowe Miasto Lubawskie podaje się do publicznej wiadomości, że wspólne posiedzenie komisji Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim odbędzie się w dniu 25 września 2017 r. o godz. 15:00 w sali Nr 27 Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim.

 

Przedmiotem obrad będzie:

 

1. Zaopiniowanie materiałów na XXXIV sesję Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim.
2. Sprawy bieżące.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
Marcin Deja

Czytaj dalej...

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim

Na podstawie § 97 pkt 2 statutu miasta  Nowe Miasto Lubawskie podaje się do publicznej wiadomości, że posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim odbędzie się w dniu 25 września 2017 r. o godz. 14:00 w pok. Nr 36 Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim.

 

Przedmiotem obrad będzie:

 

1) Zaopiniowanie materiałów na XXXIV sesję Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim.
2) Sprawy bieżące.

 

Przewodniczący Komisji
Jarosław Oelberg

Czytaj dalej...

Burmistrz zachęca do pobrania aplikacji

Gwałtowne zjawiska atmosferyczne, jakie wystąpiły ostatnio na północy Polski spowodowały ogromne straty. Intensywne burze i huragany zniszczyły prywatne domy, infrastrukturę miast i wsi oraz środowisko naturalne.

Podobne anomalie pogodowe zdarzają się na terenie Polski coraz częściej. Oczywiście nie możemy ich uniknąć, ale możemy być na nie lepiej przygotowani. Informowanie ludności o zbliżającym się niebezpieczeństwie jest niezwykle istotne – pozwala zabezpieczyć domy, zgromadzić zapasy wody i żywności a czasami po prostu opuścić zagrożony teren. W przypadku anomalii pogodowych niezwykle istotne jest, aby komunikaty docierały bezpośrednio w rejon zagrożenia, tam gdzie spodziewamy się huraganu lub gradobicia. Komunikaty w mediach lub Internecie dotyczą zwykle całych województw, są nieprecyzyjne i nie uwzględniają dynamiki zmian pogodowych.

Wyjątkiem, jeśli chodzi o jakość i aktualność komunikatów pogodowych, są informacje Stowarzyszenia Polskich Łowców Burz. Stowarzyszenie opracowuje własne, bardzo precyzyjne, ostrzeżenia pogodowe dla zagrożonych obszarów.

Kilka dni temu podjęliśmy współpracę ze Stowarzyszeniem – dzięki opracowanemu przez nas systemowi geokomunikatów, możemy przesłać ostrzeżenie pogodowe do wszystkich odbiorców przebywających na zagrożonym obszarze. Pozwoliło nam to dotrzeć w miniony weekend do kilkunastu tysięcy osób i poinformować ich o intensywnych burzach.

Nasz system działa na terenie całego kraju i jest bezpłatny dla odbiorców wiadomości. Obsługującą go aplikację można pobrać ze strony https://goo.gl/sASCqL.

Czytaj dalej...

Informacja dotycząca projektu pod nazwą „Budowa ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na trasie dawnej linii kolejowej Tama Brodzka – Iława w Nowym Mieście Lubawskim”.

Budowa ścieżki rowerowej

Dnia 31.07.2017 roku pomiędzy Województwem Warmińsko-Mazurskim a Gminą Miejską Nowe Miasto Lubawskie została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pod nazwą „Budowa ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na trasie dawnej linii kolejowej Tama Brodzka – Iława w Nowym Mieście Lubawskim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa 6 – Kultura i dziedzictwo, Działanie 6.2. – Dziedzictwo naturalne, Poddziałanie 6.2.3. – Efektywne wykorzystanie zasobów).
Zgodnie z ww. umową całkowita wartość projektu wynosi: 1.692.980,00 zł, natomiast dofinansowanie na realizację projektu wynosi: 1 121 607.11 zł co stanowi 84,90 % kwoty wydatków kwalifikowalnych projektu.
Zakres projektu obejmuje w szczególności:
- budowę ścieżki rowerowej o łącznej długości ok. 1.840 mb, z nawierzchnią asfaltową
o szerokości 3,5 m, wyposażoną w pętlę indukcyjną służącą do monitorowania ilości rowerzystów,
- wykonanie oświetlenia wzdłuż planowanej ścieżki o nawierzchni asfaltowej, a także wzdłuż istniejącego odcinka o nawierzchni gruntowej (68 słupów stalowych z oprawami LED),
- budowę miejsca obsługi rowerzystów wraz z parkingiem, wyposażonego w stojaki rowerowe, ławki, kosze na śmieci i toaletę kontenerową,
- montaż elementów małej architektury wzdłuż planowanej ścieżki o nawierzchni asfaltowej
tj. ławki, kosze na śmieci, odnowione semafory, schody terenowe, bariery drogowe,
- montaż oznakowania drogowego.
Celem głównym projektu jest zwiększenie atrakcyjności turystycznej zasobów dziedzictwa naturalnego Gminy Mmiejskiej Nowe Miasto Lubawskie.
Dzięki realizacji projektu nastąpi wzrost liczby turystów aktywnych na terenie gminy, a tym samym rozwój usług turystycznych i okołoturystycznych związanych z turystką rowerową.
Efektem projektu będzie również zwiększona dostępność do ścieżek rowerowych na terenie miasta i poprawa jakości życia mieszkańców.
Burmistrz Nowego Miasta Lubawskiego
Józef Blank
Nowe Miasto Lubawskie, dn. 08.08.2017 r.

Czytaj dalej...

WYCINKA DRZEW - Od 17 czerwca 2017 roku zaczynają obowiązywać nowe przepisy dotyczące usuwania drzew z prywatnych nieruchomości.


Zgodnie z nowelizacją ustawy o ochronie przyrody osoby fizyczne planujące wycinkę drzew na cele nie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej mają obowiązek zgłaszania zamiaru usunięcia drzew do gminy.
Obowiązkowi zgłoszenia podlegają drzewa, których obwody pni na wysokości 5 cm od poziomu terenu przekraczają:
- 80 cm w przypadku topoli, wierzby, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego;
- 65 cm w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowych, platanu klonolistnego;
- 50 cm w przypadku pozostałych gatunków drzew.
W ciągu 21 dni od dnia zgłoszenia zostaną przeprowadzone oględziny przeznaczonych do usunięcia drzew. Jeżeli w ciągu 14 dni od oględzin wnioskodawca nie otrzyma sprzeciwu co do planowanej wycinki, to wtedy będzie można przystąpić do wycinki tzw. milcząca zgoda. Zgłoszenie jest ważne 6 miesięcy od dnia oględzin.
Nowelizacja ustawy zakłada również, że jeśli przed upływem 5 lat od dnia oględzin, właściciel wystąpi o pozwolenie na budowę, związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej na części nieruchomości na której rosło drzewo (co do którego dokonano zgłoszenia), właściciel będzie musiał uiścić opłatę za wycinkę drzew. Jeżeli bowiem drzewa usuwane są na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej wymagają uzyskania zezwolenia na starych zasadach i podlegają opłacie.


Szczegóły tutaj.

Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS

CookiesAccept

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem