Przejdź do treści
Menu

baner

plenfrdeitrues
A+ A A-
INFORMACJE I OGŁOSZENIA URZĘDU MIEJSKIEGO

INFORMACJE I OGŁOSZENIA URZĘDU MIEJSKIEGO (23)

XXXV sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim

Na podstawie § 46 ust. 2 statutu miasta Nowe Miasto Lubawskie podaje się do publicznej wiadomości, że XXXV sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim odbędzie się w dniu 24 października 2017 r. o godz. 15:00 w sali Nr 27 Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim.

Poniżej porządek obrad.


Porządek obrad XXXV sesji Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim w dniu 24 października 2017 r. o godz. 15:00.         

1. Otwarcie sesji
    - stwierdzenie quorum.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu  z  XXXIV sesji Rady Miejskiej.
5. Informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
8. Podjęcie uchwały w sprawie oddania w dzierżawę na okres powyżej 3 lat w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie.
9. Informacja o podmiotach wyznaczonych i zobowiązanych do przyjęcia skazanych w celu wykonywania pracy oraz opinia Prezesa Sądu Rejonowego w Nowym Mieście Lubawskim w zakresie wykonywania pracy przez skazanych.
10. Odpowiedzi na zapytania radnych.
11. Zakończenie sesji.

 

Protokół z XXXIV sesji Rady Miejskiej jest wyłożony do wglądu w pok. Nr 36 Urzędu Miejskiego.

 

Przewodniczący Rady
Marcin Deja

Czytaj dalej...

Posiedzenie komisji Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim

Na podstawie § 23 pkt 2 i 97 pkt 2 statutu miasta Nowe Miasto Lubawskie podaje się do publicznej wiadomości, że wspólne posiedzenie komisji Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim odbędzie się w dniu 23 października  2017 r. o godz. 15:00 w sali Nr 27 Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim.

 

Przedmiotem obrad będzie:

 

1. Zaopiniowanie materiałów na XXXV sesję Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim.
2. Sprawy bieżące.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
Marcin Deja

Czytaj dalej...

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim

Na podstawie § 97 pkt 2 statutu miasta  Nowe Miasto Lubawskie podaje się do publicznej wiadomości, że posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim odbędzie się w dniu 23 października 2017 r. o godz. 14:00 w pok. Nr 36 Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim.

 

Przedmiotem obrad będzie:

 

1) Zaopiniowanie materiałów na XXXV sesję Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim.
2) Sprawy bieżące.

 

Przewodniczący Komisji
Jarosław Oelberg

Czytaj dalej...

Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim

Na podstawie § 97 pkt 2 statutu miasta Nowe Miasto Lubawskie podaje się do publicznej wiadomości, że posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim odbędzie się w dniu 20 października 2017 r. o godz. 8:00 w pok. Nr 36 Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim.

 

Przedmiotem obrad będzie:

 

1. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie oddania w dzierżawę na okres powyżej 3 lat w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie.
2. Wydanie opinii w przedmiocie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Nowym Mieście Lubawskim przy ul. Jagiellońskiej.
3. Sprawy bieżące.

 

Przewodniczący Komisji
Krzysztof Hoppe

Czytaj dalej...

Spotkanie informacyjne o koncepcji rewitalizacji Rynku

Spotkanie informacyjne o koncepcji rewitalizacji Rynku

Serdecznie zapraszam Mieszkańców na spotkanie informacyjne dotyczące omówienia koncepcji rewitalizacji i zagospodarowania Rynku Nowego Miasta Lubawskiego.

W spotkaniu udział wezmą projektanci koncepcji, pracownicy merytoryczni urzędu miejskiego oraz przedstawiciel Stowarzyszenia Polskie Miasta Cittaslow.

Spotkanie informacyjne odbędzie się w piątek 27 października 2017 roku o godzinie 12:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim.

                                                                                                          Burmistrz

                                                                                                          Józef Blank

Czytaj dalej...

Dodatkowy termin szkolenia dotyczącego Małych Grantów

Burmistrz Nowego Miasta Lubawskiego informuje, że w związku z dużym zainteresowaniem cyklem szkoleń organizowanych przez Lokalną Grupę Działania Ziemia Lubawska w poszczególnych Gminach z terenu LGD,  dnia 19 października o godzinie 17:00 w Sali Gminnego Centrum Kultury w Kurzętniku po raz kolejny  odbędzie się  szkolenie w  ramach podziałania 19.2 „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność” objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dotyczących Małych Grantów w związku z planowanym ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy na realizację zadań i celów numer 2.0 oraz 3.0 wpisanych w Lokalną Strategię Rozwoju. Szkolenie skierowane jest do mieszkańców 8 Gmin, którzy nie mieli możliwości uczestniczenia w kursach organizowanych we wcześniejszych terminach.

Zakres tematyczny szkolenia:


• Rozbudowa i poprawa standardu infrastruktury turystycznej, kulturowej lub rekreacyjnej oraz poprawa estetyki miejscowości na obszarze Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska. (Mała infrastruktura- projekty inwestycyjne infrastrukturalne zagospodarowujące przestrzeń publiczną.)


• Wzmocnienie poczucia tożsamości regionalnej poprzez kultywowanie specyficznych dla regionu tradycji oraz promocja walorów i zasobów Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska. (Imprezy (także cykliczne) kultywujące tradycje budujące tożsamość regionu oraz wydanie materiałów
promocyjnych, publikacji, map oraz oznakowanie zabytków i zasobów turystycznych.)


• Wykreowanie, udoskonalenie i promocja produktów lokalnych (kulinarne, kulturalne, turystyczne, rzemiosło) zakładające zwiększenie współodpowiedzialności podmiotów społecznych za rozwój region. (Przedsięwzięcia kulturalne- wystawy, konkursy, warsztaty, wizyty studyjne itp.)


• Podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań OZE- czyli działalność związana z edukacją przyrodniczą. (Aktywizacja, integracja i edukacja mieszkańców obszaru LGD. Szkolenie przeznaczone będzie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego, a także NGO, stowarzyszeń, parafii oraz grup nieformalnych.

Czytaj dalej...

Burmistrz zachęca do pobrania aplikacji

Gwałtowne zjawiska atmosferyczne, jakie wystąpiły ostatnio na północy Polski spowodowały ogromne straty. Intensywne burze i huragany zniszczyły prywatne domy, infrastrukturę miast i wsi oraz środowisko naturalne.

Podobne anomalie pogodowe zdarzają się na terenie Polski coraz częściej. Oczywiście nie możemy ich uniknąć, ale możemy być na nie lepiej przygotowani. Informowanie ludności o zbliżającym się niebezpieczeństwie jest niezwykle istotne – pozwala zabezpieczyć domy, zgromadzić zapasy wody i żywności a czasami po prostu opuścić zagrożony teren. W przypadku anomalii pogodowych niezwykle istotne jest, aby komunikaty docierały bezpośrednio w rejon zagrożenia, tam gdzie spodziewamy się huraganu lub gradobicia. Komunikaty w mediach lub Internecie dotyczą zwykle całych województw, są nieprecyzyjne i nie uwzględniają dynamiki zmian pogodowych.

Wyjątkiem, jeśli chodzi o jakość i aktualność komunikatów pogodowych, są informacje Stowarzyszenia Polskich Łowców Burz. Stowarzyszenie opracowuje własne, bardzo precyzyjne, ostrzeżenia pogodowe dla zagrożonych obszarów.

Kilka dni temu podjęliśmy współpracę ze Stowarzyszeniem – dzięki opracowanemu przez nas systemowi geokomunikatów, możemy przesłać ostrzeżenie pogodowe do wszystkich odbiorców przebywających na zagrożonym obszarze. Pozwoliło nam to dotrzeć w miniony weekend do kilkunastu tysięcy osób i poinformować ich o intensywnych burzach.

Nasz system działa na terenie całego kraju i jest bezpłatny dla odbiorców wiadomości. Obsługującą go aplikację można pobrać ze strony https://goo.gl/sASCqL.

Czytaj dalej...

Informacja dotycząca projektu pod nazwą „Budowa ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na trasie dawnej linii kolejowej Tama Brodzka – Iława w Nowym Mieście Lubawskim”.

Budowa ścieżki rowerowej

Dnia 31.07.2017 roku pomiędzy Województwem Warmińsko-Mazurskim a Gminą Miejską Nowe Miasto Lubawskie została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pod nazwą „Budowa ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na trasie dawnej linii kolejowej Tama Brodzka – Iława w Nowym Mieście Lubawskim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa 6 – Kultura i dziedzictwo, Działanie 6.2. – Dziedzictwo naturalne, Poddziałanie 6.2.3. – Efektywne wykorzystanie zasobów).
Zgodnie z ww. umową całkowita wartość projektu wynosi: 1.692.980,00 zł, natomiast dofinansowanie na realizację projektu wynosi: 1 121 607.11 zł co stanowi 84,90 % kwoty wydatków kwalifikowalnych projektu.
Zakres projektu obejmuje w szczególności:
- budowę ścieżki rowerowej o łącznej długości ok. 1.840 mb, z nawierzchnią asfaltową
o szerokości 3,5 m, wyposażoną w pętlę indukcyjną służącą do monitorowania ilości rowerzystów,
- wykonanie oświetlenia wzdłuż planowanej ścieżki o nawierzchni asfaltowej, a także wzdłuż istniejącego odcinka o nawierzchni gruntowej (68 słupów stalowych z oprawami LED),
- budowę miejsca obsługi rowerzystów wraz z parkingiem, wyposażonego w stojaki rowerowe, ławki, kosze na śmieci i toaletę kontenerową,
- montaż elementów małej architektury wzdłuż planowanej ścieżki o nawierzchni asfaltowej
tj. ławki, kosze na śmieci, odnowione semafory, schody terenowe, bariery drogowe,
- montaż oznakowania drogowego.
Celem głównym projektu jest zwiększenie atrakcyjności turystycznej zasobów dziedzictwa naturalnego Gminy Mmiejskiej Nowe Miasto Lubawskie.
Dzięki realizacji projektu nastąpi wzrost liczby turystów aktywnych na terenie gminy, a tym samym rozwój usług turystycznych i okołoturystycznych związanych z turystką rowerową.
Efektem projektu będzie również zwiększona dostępność do ścieżek rowerowych na terenie miasta i poprawa jakości życia mieszkańców.
Burmistrz Nowego Miasta Lubawskiego
Józef Blank
Nowe Miasto Lubawskie, dn. 08.08.2017 r.

Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS

CookiesAccept

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem