Przejdź do treści
Menu

baner

plenfrdeitrues
A+ A A-

Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 

Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Niniejsza deklaracja dostępności ma zastosowanie do elementów strony internetowej Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim http://umnowemiasto.pl/ wymienionych w art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

Status pod względem zgodności

 

Niniejsza strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodów wymienionych poniżej.


Treści niedostępne:

Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów:

  1. a) niezgodność z przepisami krajowymi:

- filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących, filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej;
- obrazy publikowane na stronie www nie posiadają opisów, w związku z powyższym osoby korzystające z technologii wspomagających nie dowiedzą się co zawiera obraz;
- dokumenty w formie skanu nie pozwalają na odczyt przy użyciu technologii wspomagających wyszukiwanie i zaznaczanie treści;
- niejednolite formatowanie treści powoduje trudności przy rozczytywaniu zarówno dla osób widzących jak i słabowidzących.

  1. b) nieproporcjonalne obciążenie:

brak sekcji / treści / funkcji, w stosunku do których tymczasowo powołano się na wyłączenie z tytułu nieproporcjalnego obciążenia.

  1. c) treść nie wchodzi w zakres mających zastosowanie przepisów:

art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

- multimedia nadawane na żywo;
- multimedia opublikowane przed dniem 23 września 2020 r.;
- dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowanych przed dniem 23 września 2018 r.;
- mapy;
- treści będące w posiadaniu podmiotu publicznego, które nie zostały przez niego lub na jego rzecz wytworzone albo przez niego nabyte, albo w których dostosowanie do wymagań dostępności cyfrowej wymaga modyfikacji, do której ten podmiot publiczny nie jest uprawniony;
- treść prezentowana w intranecie lub ekstranecie, opublikowanych przed dniem 23 września 2019 r. i niepoddawanych od tego czasu przebudowom i zmianom polegającym w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji albo zmianie sposobu publikowania informacji;
- treść prezentująca dzieła sztuki i zabytki, której nie można przedstawić w sposób dostępny cyfrowo, gdyż utworzenie dostępnej cyfrowo prezentacji:
a) wiązałoby się z utratą autentyczności powielanego elementu lub
b) nie jest możliwe z przyczyn technicznych, lub
c) wiązałoby się z poniesieniem nadmiernych kosztów;
- treść niewykorzystywana do realizacji bieżących zadań podmiotu publicznego oraz nieuaktualnianych lub nie-poddawanych po dniu 23 września 2019 r. przebudowom i zmianom polegającym w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji albo na zmianie sposobu publikowania informacji.

 

Przygotowanie deklaracji dostępności

 

Deklarację dostępności sporządzono dnia: 22.09.2020 r.

Niniejszą deklarację dostępności przygotowano na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracowników Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim w tym pracownika z niepełnosprawnością oraz przy współudziale koordynatora ds. dostępności oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative, (pod adresem internetowym: http://checkers.eiii.eu/ ), z którego wynika, że:

strona internetowa http://umnowemiasto.pl/ spełnia wymagania w  78.81%.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

W przypadku nieprawidłowości w sprawie zgodności elementów strony internetowej http://umnowemiasto.pl/  o których mowa w art. 8 pkt 2 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. należy skontaktować się z:

 

Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim

Rynek 1,

13-300 Nowe Miasto Lubawskie

 

- Mirosław Jeznach, tel. 56 47 296 13, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

- Patryk Góralski tel. 56 47 296 35, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

W wyżej wymieniony sposób należy się również skontaktować w przypadku występowania o informacje i treści wyłączone z zakresu dyrektywy.

 

Postępowanie odwoławcze

 

  • Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu niedostępnego cyfrowo.
  • Zażądać można również udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, np. przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
  • Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej, wskazanie elementu strony internetowej, o który chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
  • Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.
  • Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
  • Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej.
  • Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/

 

Dostępność architektoniczna

 

Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim mieści się przy ulicy Rynek 1.

Budynek dostępny jest w godzinach urzędowania od godz. 7: 30 do godz. 15: 30 poprzez główne wejście bezpośrednio od ulicy Rynek oraz dodatkowym wejściem od strony parkingu przy ul. 19 -go Stycznia. Korytarze dostępne są z klatki schodowej. Obiekt nie posiada windy osobowej. W zakresie dostosowania dla potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową preferowane wejście do  budynku od strony ul. 19-go Stycznia wyłącznie na poziom parteru.

Wchodząc głównym wejściem do budynku od strony ul. Rynek kolorem żółtym oznaczono krawędzie schodów wewnętrznych  dla potrzeb osób słabowidzących. Na ścianie znajduje się tablica informacyjna z lokalizacją i numerami biur znajdującymi się w Urzędzie Miejskim.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych

i słabowidzących. Na parkingu przy wejściu od ul. 19-go Stycznia znajduje się oznakowane jedno miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością, nieodpłatne. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Osobom mającym trudności w dotarciu do referatów mieszczących się na pierwszym i drugim piętrze pomocą służy pracownik obsługi, który informuje pracowników merytorycznych o potrzebie  obsługi  interesanta.

 

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego

 

Osoby niesłyszące przy załatwianiu spraw w Urzędzie Miejskim w Nowym Mieście Lubawskim  mogą skorzystać z pomocy tłumacza polskiego języka migowego .

 

Tłumacz migowy nie jest zatrudniony w Urzędzie Miejskim w Nowym Mieście Lubawskim, jest to usługa zewnętrzna, stąd aby skorzystać z tłumacza należy z wyprzedzeniem zgłosić chęć skorzystania z usługi tłumacza do sekretariatu Urzędu Miejskiego tel. 56 47 296 10, aby umówić się na dogodny termin, w którym będzie dostępny tłumacz.

 

Usługa tłumaczenia migowego przy załatwianiu spraw urzędowych jest bezpłatna.

 

Informacje dodatkowe

 

Data publikacji strony internetowej: 2010-07-01.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-18.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22.

 

Ułatwienia


W serwisie http://umnowemiasto.pl/ skróty klawiaturowe (accesskey):

 

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

W każdej z przeglądarek działa oczywiście pojedynczy przeskok który uruchamiamy wciskając przycisk TAB

 

Inne informacje i oświadczenia


Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim dokłada wszelkich starań, aby dostępność i użyteczność strony internetowej http://umnowemiasto.pl/ była na poziomie WCAG 2.0.

 

CookiesAccept

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem