Przejdź do treści
Menu

baner

plenfrdeitrues

A+ A A-
Miejska Rada Seniorów

Miejska Rada Seniorów (52)

II sesja Miejskiej Rady Seniorów w Nowym Mieście Lubawskim

Na podstawie § 18 ust.1 pkt 1 statutu Miejskiej Rady Seniorów w Nowym Mieście Lubawskim podaje się do publicznej wiadomości, że II sesja Miejskiej Rady Seniorów w Nowym Mieście Lubawskim odbędzie się w dniu 15 lipca 2020 r. o godz. 12:00 w sali widowiskowej Miejskiego Centrum Kultury w Nowym Mieście Lubawskim.

Poniżej porządek obrad.

Porządek obrad II sesji Miejskiej Rady Seniorów w Nowym Mieście Lubawskim w dniu 15 lipca 2020 r. o godz. 12:00.

1. Otwarcie sesji - stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z roboczego zebrania w dniu 06.03.2020 r.
4. Informacje przewodniczącego o sytuacji seniorów w okresie pandemii.
5. Informacje o działalności Klubów Seniora.
6. Przedstawienie projektu planu pracy na lata 2019-2023 oraz na rok 2020.
7. Dyskusja.
8. Wybór rzecznika prasowego Miejskiej Rady Seniorów.
9. Wolne wnioski i informacje.
10. Zakończenie sesji.

Przewodniczący Miejskiej Rady Seniorów
Lech Bober

Czytaj dalej...

Rusza bezpłatny program „Aktywny senior w domu”

W związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 na świecie i wprowadzeniem stanu epidemii w Polsce, GIS i Ministerstwo Zdrowia odradza seniorom wychodzenie na dwór. Rekomendacje ukierunkowane na zapewnienie bezpieczeństwa przez zakażeniem nowym koronawirusem, niestety znacznie ograniczają aktywność fizyczną wśród osób starszych. Krajowa Izba Fizjoterapeutów i Ministerstwo Zdrowia wspólnie opracowali program profilaktyczny „Aktywny senior w domu” na czas pandemii COVID-19.

Filmiki z serią ćwiczeń dla seniorów są darmowe. Można wspólnie ćwiczyć oglądając je na stronie fizjoterapiaporusza.pl oraz stronie internetowej You Tube Ministerstwa Zdrowia.

Czytaj dalej...

Apel Społecznej Rady Seniorów Województwa Warmińsko-Mazurskiego

„Zostańmy w domu – ale bądźmy w kontakcie!

Za nami pierwsze dni walki z zagrożeniem koronawirusem. Społeczna Rada Seniorów Województwa Warmińsko-Mazurskiego z nadzieją obserwuje mobilizację służby zdrowia i służb sanitarno-epidemiologicznych, z uznaniem też przyjmuje wszelkie działania oraz inicjatywy pod hasłem „Chrońmy naszych seniorów!”.

Czytaj dalej...

I Robocze Zebranie naszej Miejskiej Rady Seniorów II kadencji

W dniu 05.03.2020 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta odbyło się I Robocze Zebranie naszej Miejskiej Rady Seniorów II kadencji. W posiedzeniu wzięło udział 9 radnych.

Głównym tematem było zapoznanie radnych seniorów ze Statutem Rady.
Drugim tematem było przygotowanie do opracowania:

- Ramowego planu pracy na II kadencję 2019-2023
- Opracowanie rocznego planu pracy na rok 2019/2020

Przewodniczący Rady przedstawił kilka propozycji do ramowego planu pracy.
Na Zebraniu radni otrzymali przygotowane przez Urząd Miasta i przewodniczącego teczki z materiałami niezbędnymi do pracy: Statut, plany pracy i sprawozdanie z ubiegłej kadencji.
Radni zostali zobowiązani, aby w ciągu 2 tygodni zgłosili do przewodniczącego problemy do planu pracy.
Powołany zespół opracuje plan działania, który będzie zatwierdzony w miesiącu marcu.
Na tym posiedzenie zakończono.

Lech Bober
Przewodniczący Miejskiej Rady Seniorów

Czytaj dalej...

Pierwsza sesja Miejskiej Rady Seniorów II kadencji

We wtorek 25 lutego 2020 roku w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego odbyła się pierwsza sesja II kadencji Miejskiej Rady Seniorów w Nowym Mieście Lubawskim.
Sesję otworzył przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Nadolski, który powitał gości, m.in. Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego Józefa Blank  i Kierownik  Referatu Oświaty, Kultury i Sportu Dorotę Osińską oraz przybyłych kandydatów na radnych. Po okolicznościowych przemówieniach, kandydaci na radnych Miejskiej Rady Seniorów złożyli uroczyste ślubowanie.

 

Następnie przystąpiono do wyboru prezydium Rady. Ostatecznie po przeprowadzeniu głosowania ukształtowało się prezydium w niżej wymienionym składzie:

 

Lech Bober – Przewodniczący Rady
Lilia Karczyńska – Wiceprzewodnicząca Rady
Urszula Rau – Sekretarz Rady

 

Gospodarz Miasta Józef Blank wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej Andrzejem Nadolskim pogratulowali nowo wybranemu Przewodniczącemu Miejskiej Rady Seniorów II kadencji.
Po wyborze Przewodniczący Lech Bober przejął prowadzenie sesji dziękując za wybór i zaufanie. Przewodniczący w podsumowaniu zapewnił, że w najbliższym czasie opracowane będą zagadnienia, którymi będzie zajmowała się Rada dla dobra wszystkich Seniorów naszego miasta.

Czytaj dalej...

I sesja II kadencji Miejskiej Rady Seniorów w Nowym Mieście Lubawskim

Na podstawie § 8 ust.1 statutu Miejskiej Rady Seniorów w Nowym Mieście Lubawskim podaje się do publicznej wiadomości, że I sesja II kadencji Miejskiej Rady Seniorów w Nowym Mieście Lubawskim odbędzie się w dniu 25 lutego 2020 r. o godz. 11:00 w sali nr 27 Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim.

Poniżej porządek obrad.

Porządek obrad I sesji Miejskiej Rady Seniorów w Nowym Mieście Lubawskim w dniu 25 lutego 2020 r. godz. 11:00.

1. Otwarcie sesji.
2. Złożenie ślubowania przez radnych.
3. Stwierdzenie quorum.
4. Przedstawienie porządku obrad.
5. Wystąpienie Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego.
6. Wybór przewodniczącego Miejskiej Rady Seniorów:
a) powołanie Komisji Skrutacyjnej,
b) określenie zasad głosowania,
c) zgłaszanie kandydatów,
d) głosowanie tajne,
e) ogłoszenie wyników głosowania.
7. Wybór wiceprzewodniczącego Miejskiej Rady Seniorów:
a) zgłaszanie kandydatów,
b) głosowanie tajne,
c) ogłoszenie wyników głosowania.
8. Wybór sekretarza Miejskiej Rady Seniorów:
a) zgłaszanie kandydatów,
b) głosowanie tajne,
c) ogłoszenie wyników głosowania.
9. Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Andrzej Nadolski

Czytaj dalej...

Sprawozdanie z pracy Miejskiej Rady Seniorów I kadencji w Nowym Mieście Lubawskim

W dniu 18 lutego podczas XVI sesji Rady Miejskiej oficjalnie podsumowano działalność Miejskiej Rady Seniorów I kadencji w latach 2015-2019.
W obecności Radnych Miejskich, Burmistrza miasta, Starosty nowomiejskiego, dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych gminy nowomiejskiej oraz pracowników Urzędu Miasta przewodniczący Miejskiej Rady Seniorów.

Lech Bober przedstawił sprawozdanie z działalności Rady za okres I kadencji.
W sprawozdaniu wypunktowano najważniejsze działania, które przyczyniły się do tego, że nowomiejscy seniorzy mogą korzystać z wszystkich programów wprowadzonych przez państwo i samorządy w ramach polityki senioralnej takich jak: Karta Seniora, Koperta Życia, Teleopieka oraz Kluby Seniorów.

Podkreślono również wiele innych działań Rady, które dobrze posłużyły się naszym seniorom.
Przewodniczący Rady podziękował Radnym Miejskim i Władzom Miasta i powiatu za dobrą współpracę, życzliwość oraz wsparcie naszych działań.
Radnym Miejskiej Rady Seniorów podziękowano za zaangażowanie w pracę, oraz społeczne działanie. Przewodniczący Rady Seniorów i Rady Miasta wręczyli radnym – seniorom pamiątkowe podziękowanie w formie dyplomu.
Specjalnie podziękowania dla Radnych I kadencji skierował Burmistrz miasta p. Józef Blank, który w krótkim wystąpieniu podkreślił działania naszej rady oraz podziękował naszym radnym wręczając kwiaty na ręce przewodniczącego Rady.

Na sesji Rady Miejskiej podjęto również uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Miejskiej Rady Seniorów II kadencji oraz ustalono porządek i datę I sesji na dzień 25.02.2020r. na godzinę 11:00.

Czytaj dalej...

Został przeprowadzony nabór kandydatów na II kadencję Miejskiej Rady Seniorów

W związku z końcem I kadencji Miejskiej Rady Seniorów został przeprowadzony nabór kandydatów na II kadencję. Środowiska Seniorskie zgłosiły n/w kandydatów:

1. Ewa Lange – ZERiI
2. Ludwik Zagórski – ZER Pozernictwa RP
3. Ryszard Raszkowski – Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych
4. Zbigniew Urbański – Polski Związek Działkowców
5. Jolanta Leśniowska – „Amazonki”
6. Wiesława Krzemińska – PZ Niewidomych
7. Maria Krezymon – ZNP Sekcja Emerytów
8. Lilia Karczyńska – Uniwersytet Trzeciego Wieku w Nowym Mieście Lubawskim
9. Urszula Rau – Uniwersytet Trzeciego Wieku w Nowym Mieście Lubawskim
10. Lech Bober – Uniwersytet Trzeciego Wieku w Nowym Mieście Lubawskim

W dniach 12 i 13 grudnia 2019r. w Lidzbarku Warmińskim kandydaci do Rady uczestniczyli w szkoleniu z zakresu tworzenia i funkcjonowania Rad w ramach Projektu „Aktywne Rady Seniorów” współfinansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej zrealizowanego przez Federację Osób Starszych w Olsztynie.

W miesiącu styczniu na inauguracji II kadencji Rady nastąpi wybór przewodniczącego, radni złożą ślubowanie, a Rada rozpocznie II kadencję, której życzymy dużo inicjatyw i ich realizacji na rzecz nowomiejskich seniorów.

Czytaj dalej...

Nabór na członków Miejskiej Rady Seniorów w Nowym Mieście Lubawskim II kadencji.

Burmistrz Nowego Miasta Lubawskiego ogłasza nabór na członków Miejskiej Rady Seniorów w Nowym Mieście Lubawskim II kadencji.


Miejska Rada Seniorów w Nowym Mieście Lubawskim jest społecznym organem opiniodawczym, doradczym i inicjatywnym, działającym w zakresie integracji i wspierania środowiska seniorskiego, zapobiegania marginalizacji seniorów, wspierania aktywności seniorów, przełamywania stereotypów na temat seniorów i starości oraz budowania ich autorytetu w społeczeństwie, wspierania i upowszechniania różnorodnych form wypoczynku oraz dostępu do kultury i edukacji seniorów.
W skład Rady wchodzą przedstawiciele seniorów delegowani przez organizacje pozarządowe działające na rzecz osób starszych oraz kluby seniorów.
Każda organizacja pozarządowa oraz klub seniora może zgłosić jednego kandydata na członka Rady, na każde rozpoczęte 50 osób – członków organizacji, zamieszkałych na terenie Nowego Miasta Lubawskiego.
Szczegółowe zasady działania Miejskiej Rady Seniorów określa uchwała Nr VI/46/2015 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów w Nowym Mieście Lubawskim i nadania statutu.
Termin zgłaszania kandydatów ustala się od 18 listopada do 27 listopada 2019 r.
Zgłoszeń należy dokonywać na wniosku stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim, ul. Rynek 1, biuro nr 29 lub przesłać pocztą na wyżej wymieniony adres.

Nowe Miasto Lubawskie, dnia 15 listopada 2019 r.

BURMISTRZ
Józef Blank


Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie reprezentowana przez Burmistrza z siedzibą przy ul. Rynek 1, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie,
2) Może się Pani/Pan kontaktować z nami poprzez numer telefonu (56) 4729619, fax (56) 4742714 lub adres email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
2
3) Może się Pani/Pan skontaktować z naszym Inspektorem Ochrony Danych kierując korespondencję na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z pełnieniem funkcji radnego w Miejskiej Radzie Seniorów, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu spełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e w celu wykonania zadań realizowanych przez nas w interesie publicznym lub w ramach sprawowania powierzonej nam władzy publicznej, a także na podstawie art. 5c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
5) Dostęp do Państwa danych osobowych mają wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w zakresie obsługi administracyjnej, informatycznej, ubezpieczeniowej, bezpieczeństwa i higieny pracy.
6) Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych,
7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany do realizacji obowiązku ustawowego wskazany przez odrębne przepisy prawa odnoszące się do archiwizacji dokumentów w organach administracji publicznej, 8) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych. Wymienione prawa mogą być ograniczone w sytuacjach, kiedy administrator jest zobowiązany prawnie do przetwarzania danych w celu realizacji obowiązku ustawowego,
9) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
10) Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym,
11) Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS

CookiesAccept

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem